vijfdehavendok Vijfde havendok

General terms and conditions for the handling, storage and shipment of goods

Unless otherwise explicitly determined all services in which Vijfde Havendok NV (5de Havendok) intervenes shall be subject to the terms specified below:

 1. Stevedoring and port activities ABAS – KVBG conditions registered on 26/03/2009.
 2. Freight-forwarding: Belgian Freight Forwarders’ Standard Trading Conditions 2005, published in the Annexes to the Belgian Official Gazette of 24/06/2005 under n° 0090237.
 3. Shipping agency: the General Terms and Conditions of the Maritime Federation of Antwerp.
 4. All other activities: General Terms and Conditions of Logistics Services registered on 09/10/2015

We explicitly draw your attention to the passages in these terms that list a number of situations where Vijfde Havendok NV, as service provider, is relieved entirely or in part of liability, with a special mention regarding the waiver of recourse clause.

Algemene voorwaarden voor de behandeling, opslag en expeditie van goederen

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald zal iedere dienstverlening waarin Vijfde Havendok NV (5de Havendok) tussenkomt onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

 1. Stouwerij- en havenactiviteiten: ABAS – KVBG condities neergelegd op 26/03/2009.
 2. Expeditie activiteiten: Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 2005, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24/06/2005 onder nummer 0090237.
 3. Scheepsagentuur: Algemene Voorwaarden van de Antwerpse Scheepvaartvereniging.
 4. Alle andere activiteiten: Algemene Logistieke Voorwaarden, neergelegd op 09/10/2015.

Wij vestigen met nadruk uw aandacht op de passages in deze voorwaarden waarin een opsomming wordt gegeven van een aantal situaties waarin Vijfde Havendok NV, als dienstverlener, deels of volledig ontheven wordt van zijn aansprakelijkheid, met een bijzondere vermelding betreffende de clausule met betrekking tot de afstand van verhaal.

Conditions generales pour la manutention, le stockage et le transport de marchandises

Sauf accord contraire explicite tous les services dans lesquels intervient Vijfde Havendok SA (5de Havendok) sont soumis aux conditions suivantes :

 1. Activités d’arrimage et portuaires : conditions ABAS – KVBG enregistrées le 26/03/2009.
 2. Activités d’expéditions : Conditions Générales Belges d’Expédition 2005, publiées dans les Annexes du Moniteur belge du 24/06/2005 sous le n° 0090237.
 3. Agence maritime : les Conditions Générales de la Fédération Maritime d’Anvers.
 4. Toutes les autres activités : les Conditions Générales de Prestations Logistiques enregistrées le 09/10/2015.

Nous attirons explicitement votre attention sur les passages de ces conditions qui dressent une liste de situations dans lesquelles Vijfde Havendok SA, comme prestataire de services, est déchargé entièrement ou en partie de sa responsabilité et avec une mention spéciale concernant la clause portant sur la renonciation au recours.

Allgemeine bedingungen für umschlag, lagerung und transport von gütern

Sofern anders nicht ausdrücklich vereinbart unterliegen alle Leistungen in den Vijfde Havendok NV (5de Havendok) interveniert folgenden Bedingungen:

 1. Verladungs- und Hafenarbeiten: ABAS – KVBG Bedingungen aufgezeichnet am 26/03/2009.
 2. Spedition: Allgemeine Belgischen Speditionsbedingungen 2005, veröffentlicht im Anhang zum Belgischen Staatsblatt (B.S.) vom 24/06/2005 unter dem Zeichen 0090237.
 3. Schiffsagentur: Allgemeine Bedingungen des Antwerpener Schifffahrtsverbands.
 4. Alle weiteren Tätigkeiten: Allgemeine Bedingungen für Logistikdienstleistungen aufgezeichnet am 09/10/2015.

Wir weisen insbesondere auf die Passagen dieser Bedingungen hin, in denen die Situationen aufgeführt sind, die Vijfde Havendok NV, als Dienstleister, teilweise oder ganz von Haftung entbinden und mit ausdrücklicher Erwähnung die Bestimmung zum Verzicht auf Rechtsmittel.